Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacy & Cookie Policy

   Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: MUFRAL BV met maatschappelijke zetel te De Pinte, Nieuwstraat 8  in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0763.568.261, hierna: MUFRAL BV.

   Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de Website https://www.3dprinthings.be of de op deze Website vermelde emailadressen, verklaart jij kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga jij er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

   De inhoud van deze Privacy & Cookie Policy kan op elk moment worden gewijzigd, hier kan je steeds de laatste versie vinden die van toepassing is. Bij vragen over onze Policy kan je contact nemen met ons, zoals onderaan aangegeven.


   Artikel 1 – Verwerkte persoonsgegevens

   1.1. MUFRAL BV verwerkt in het kader van haar activiteiten Persoonsgegevens. Dit zijn de soorten gegevens die we verwerken:

   • Categorie 1, zonder registratie (op basis van cookies): jouw IP-adres en details over jouw bezoek op onze Website alsook jouw surfgedrag en gebruik van bepaalde zoektermen;
   • Categorie 2 bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: jouw naam/voornaam, eventueel de naam en BTW-nummer van jouw bedrijf, wachtwoord, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je ons meedeelt (bijv. via een vrij tekstveld);
   • Categorie 3, als je ons belt of mailt: e-mailadres en telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
   • Categorie 4, bij inschrijving op onze nieuwsbrief: jouw e-mailadres;
   • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling of aanvragen van een offerte: jouw adresgegevens/facturatiegegevens, e-mail (social media account).

   De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en van onze diensten.

    

   2.2. MUFRAL BV kan jouw gegevens (Persoonsgegevens) verzamelen op verschillende manieren en momenten:

   • door gebruik van Cookies (zie onderstaand);
   • tijdens jouw registratie en gebruik van de Website;
   • in het kader van onze service.


   2.3. De Website maakt ook gebruik van Cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van Cookies, zie Artikel 7.


   Artikel 2 – Doeleinden van de verwerking

   2.1. Algemene doeleinden:

   MUFRAL BV zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

   • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website (o.a. persoonlijke ervaring, fouten detecteren) en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij een eerste bezoek aan de website. Daarnaast kunnen wij de gegevens op dezelfde grond gebruiken voor marketing doeleinden;
   • Categorie 2,3: het kunnen beantwoorden en opvolgen van de vraag die je hebt gesteld met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang in het geval van een telefonisch contact;
   • Categorie 2,3,4: direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door MUFRAL BV zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming indien je nog geen klant bent bij MUFRAL BV (3DPrinthings.BE). Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de "opt-out" mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;
   • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, of een prijsopgave, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd en de uitvoering van onze overeenkomst.

   Je bent niet verplicht om jouw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.


   2.2. Direct marketing:
   de verstrekte persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”) of als je een van onze bestaande klanten bent. Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan MUFRAL BV jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot MUFRAL BV, haar producten en/of diensten. MUFRAL BV kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door MUFRAL BV bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink ("opt-out") te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.


   2.3. Doorgifte aan derden:

   MUFRAL BV zal jouw Persoonsgegevens nooit verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

   Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van MUFRAL BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien MUFRAL BV failliet gaat, kan dit betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van MUFRAL BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. MUFRAL BV zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat MUFRAL BV jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 


   2.4. Wettelijke vereisten:
   In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat MUFRAL BV jouw Persoonsgegevens moet bekendmaken ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. MUFRAL BV zal proberen jou naar best vermogen te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


   Artikel 3 – Duur van de verwerking

   De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de overeenkomst tussen MUFRAL en jou. Indien je gedurende 3 jaar niets meer op onze website hebt besteld, worden jouw gegevens / klantprofiel automatisch verwijderd.

   Om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, moeten wij gegevens soms langer bewaren (facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard).


   Artikel 4 – Jouw rechten

   4.1. Recht van toegang en inzage: je hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van jouw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw Persoonsgegevens maken.

   4.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: jou bent vrij om jouw Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan MUFRAL BV. Daarnaast heb jij steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.

   4.3. Recht van verzet: Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om jou te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef jij geen redenen op te geven.

   4.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

   4.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik jij over het recht om die toestemming in te trekken.

   4.6. Uitoefening van jouw rechten: jij kunt jouw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar [email protected], per post naar MUFRAL BV, Nieuwstraat 8, 9840 De Pinte, België, via het contactformulier op onze website of door ons hierover een bericht te sturen in jouw klantenaccount.

   4.7. Recht om klacht in te dienen: jij beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected]

   Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien jij schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een vordering tot schadevergoeding instellen.


   Artikel 5 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

   5.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

   5.2. In geen geval kan MUFRAL BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

    

   5.3. Jij dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Jij bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

   Artikel 6 – Toegang door derden

   6.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, kunnen wij toegang tot jouw persoonsgegevens verlenen aan onze werknemers.

   6.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

   6.3. MUFRAL BV is vrij om gegevens uit te wisselen met andere bedrijven die optreden als "verwerkers". Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens onze instructies als verwerkingsverantwoordelijke.

   MUFRAL BV doet beroep op de volgende categorieën bedrijven:

   • Bedrijven die instaan voor de webshop software;
   • Bedrijven die diensten leveren voor marketingdoeleinden;
   • Bedrijven die diensten leveren voor communicatiedoeleinden;
   • Bedrijven die logistieke diensten leveren;
   • Bedrijven die die instaan voor de verwerking van betalingen.

    

   Webshop software
   Onze webshop is ontwikkeld met software van het bedrijf Lightspeed, dewelke wij gebruiken voor het beheer van de webshop, bestellingen en facturatie. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, maar er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens intern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.


   Betaalplatform

   MUFRAL BV maakt voor het afhandelen van online betalingen via de Website gebruik van de diensten van Mollie Payments. Mollie verwerkt jouw naam, adresgegevens en betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

   Verzending en logistiek

   Wij maken gebruik van de diensten van Bpost, DPD en eventueel andere logistieke partijen en leveranciers voor het uitvoering van de Overeenkomst met jou als klant. In het geval deze Bpost, DPD of andere vervoerders of leveranciers onderaannemers inschakelen, stellen zij aan deze partijen ter beschikking ook jouw gegevens ter beschikking.

   Verkoop op externe platforms

   Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via Bol.com. Als jij via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com jouw bestel- en persoonsgegevens met ons, zodat deze verder via onze webshop kunnen worden verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens enkel om jouw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

   Artikel 7 – Cookies

   7.1. Wat zijn cookies?

   Een “cookie” is een klein bestandje uitgezonden door een Website (wanneer jij deze bezoekt) en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies hebben tot doel informatie over jou te kunnen herinneren. Naast deze cookies die wij zelf instellen (interne cookies), maken we ook gebruik van cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt (externe cookies).


   7.2. Waarom gebruiken we cookies?

   Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.


   7.3. Soorten cookies:
   Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

    

   Strikt noodzakelijke cookies

   Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt wanneer je een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld jouw privacyinstellingen registreren, op onze Website inloggen of een formulier invullen. Je kan jouw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze Website zullen dan niet werken.


   Prestatiecookies

   Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site bezocht hebt.

    

   Naam cookie

   Herkomst

   Functie

   Bewaartijd

   _hjAbsoluteSessionInProgress

   3dprinthings.be

   unieke bezoekers bewaren (statistiek)

   sessieduur

   _hjid3dprinthings.beunieke user ID bewaren (statistiek)1 jaar

    

    

    

    


   Functionele cookies

   Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s hebben geplaatst. Als je deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht niet correct werken.

    

   Naam cookie

   Herkomst

   Functie

   Bewaartijd

   COOKIELAW

   3dprinthings.be

   registratie van cookie voorkeuren

   1 jaar

       

    

    

    

    


   Marketingcookies

   Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zal je minder op jou gerichte advertenties zien.

    

   Naam cookie

   Herkomst

   Functie

   Bewaartijd

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   7.4. Cookies van derde partijen:
   Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.


   7.5. Jouw toestemming:
   Bij jouw eerste bezoek aan onze Website wordt jou gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Jij kunt dit toestaan of weigeren. Jij kunt allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus jouw toestemming intrekken. Jij kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. Jij kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van jouw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

    

   Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw Persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail via [email protected], per post naar MUFRAL BV, 9840 De Pinte, Nieuwstraat 8, België, door gebruik te maken van het contactformulier op de website, of via een bericht in jouw Klantenaccount.

   Meer informatie over cookies vindt je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/.

   Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Om uw klantervaring te verbeteren, maakt MUFRAL BV gebruik van cookies. Je kan je toestemming voor onze cookies zelf instellen. Cookies beheren